เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

                  

                                 คลิก https://sites.google.com/rumail.ru.ac.th/science-ru/

  ****มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญร่วมโครงการ 5 ทศวรรษ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU2T for BCG Economy) ในวันที่ 21 -22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภายในงาน มีปาฐกถาพิเศษ เสวนาวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการแสดงผลงาน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ RU2T ของ 55 ตำบล จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯทุกจังหวัด และอื่นๆ อีกหลายรายการ
                 

**** ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อทะเลที่ยั่งยืน (Science, Technology and Innovation for Sustainable Seas)” วันที่ 5-7 กันยายน 2565 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

               

             

           

                  

***ระบบเทียบโอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

         

 ***สาขาที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

         

       

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงคณบดี

                                                                                                      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

 

 

 

SciRu

http://www.reportqa.ru.ac.th/report_qa2013/app/

 
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.