ข่าวประชาสัมพันธ์

***  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยกเว้นค่าลงทะเบียนแก่นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม ยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียนในภาค 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมมีหอพักติดดาวในเครือข่าย ม.ร. ร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาอยู่ฟรี 1 ภาคการศึกษาเช่นกัน

         

***  ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2562 สาขาการวิจัยและพัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ (SCL101) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

         

***   นางสาวศิริลักษณ์ รองประโคน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) เรื่อง A shellfish protected area for conservation of the wedge clam in Trang Province, the Andaman Sea ในการประชุมระดับนานาชาติ Biodiversity Symposium 2019 ซึ่งจัดโดย The Society for Coastal Ecosystems Studies - Asia Pacific (SCESAP) ณ Institut Pertanian Bogor University (IPB) ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2562

            

***  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีน่า ลิ่มอภิชาตรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมทุกวันศุกร์ ณ ร้านอาหารสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
>>> กิจกรรมในงานมีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร มอบถุงผ้าให้กับร้านอาหารของคณะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ

       

***  ชาวคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดทุ่งเสรี 10 ก.ค. 2562

                   

***  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราเเห่งชาติ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช วันที่ 9 กรกฎาคม 2562                                                                                      

                     

***  นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนสอบ e-testing ระหว่างวันที่ 3-6 ก.ค. 62 อาคาร VKB ชั้น 1 (08.30-17.30) และ เปิดสอบ e-testing ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 62 , รายวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีกครั้งในวันลงทะเบียน

            

 ***คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวโสภิตา หมื่นอนันต์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล popular vote จากการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในผลงานรูปแบบภาคนิทัศน์ (poster) เรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชสกุลงวงช้าง (วงศ์ Heliotropiaceae) ในประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร เรืองสว่าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
    
 
 
 ***ระบบเทียบโอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 ***สาขาที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

    Scholarship2
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.