เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

            

             

           

         

***        คลิกที่นี่เพื่อรับชม >>>RU OPEN HOUSE 2021

          

        ***   กระบวนวิชาที่จัดสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสามารถตรวจสอบกระบวนวิชาที่จัดสอบออนไลน์ และติดต่ออาจารย์ผู้ดูแลได้ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ตามลิงค์ข้างล่างนี้ครับ

         www.inform.ru.ac.th

         

             

           

                  

*** คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีกับ นายสัญญา  มีสิม  และคณะนักวิจัยภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลชมเชยจากการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อส.สธ. ครั้งที่ 9 วันที่ 2 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

           

         

***   นางสาวศิริลักษณ์ รองประโคน นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ (Poster presentation) เรื่อง A shellfish protected area for conservation of the wedge clam in Trang Province, the Andaman Sea ในการประชุมระดับนานาชาติ Biodiversity Symposium 2019 ซึ่งจัดโดย The Society for Coastal Ecosystems Studies - Asia Pacific (SCESAP) ณ Institut Pertanian Bogor University (IPB) ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2562

            

***  รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีน่า ลิ่มอภิชาตรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมทุกวันศุกร์ ณ ร้านอาหารสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
>>> กิจกรรมในงานมีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในการบรรจุอาหาร มอบถุงผ้าให้กับร้านอาหารของคณะ เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ

                                                                                                                   

***  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวโสภิตา หมื่นอนันต์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา ได้รับรางวัล popular vote จากการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในผลงานรูปแบบภาคนิทัศน์ (poster) เรื่อง การพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชสกุลงวงช้าง (วงศ์ Heliotropiaceae) ในประเทศไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร เรืองสว่าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

   
    
 
 
 ***ระบบเทียบโอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 ***สาขาที่เปิดสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายตรงคณบดี

                                                                                                      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

http://www.sci.ru.ac.th/images/document/pdf/rubtun.pdf

    http://www.reportqa.ru.ac.th/report_qa2013/app/  
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.