เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน

คณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

 
รองคณบดี

 รศ.รสิตา  โอสถานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละวิจัย

 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  วรประทีป

รองคณบดีฝ่ายนโยบายเเละแผน

 

อ.ดร.โกวิทย์  น้อยโคตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

อาจารย์วรวรรณ  ตันติวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 

             หัวหน้าภาควิชา                                               

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์มาริสา  เเก้วสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

   
 

 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ/ผู้ประสานงานสาขาวิชา
020
 
หัวหน้างาน

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐิติรัตน์  จันทน์สุคนธ์

รักษาราชการเเทน

หัวหน้างานนโยบายเเละแผน 

ที่อยู่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

      เเขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

web site : www.sci.ru.ac.th

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : คณะวิทย์ฯ ม.ราม

เบอร์โทรศัพท์ : 02-3108380

ประวัติ

 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 โดยได้สังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอน 5 ภาควิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2517 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ จึงถือเป็น วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยดำเนินงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชาแพทย์แผนไทย นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชาได้แก่ เคมีประยุกต์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีประยุกต์และชีววิทยา

สายตรงคณบดี

                                                                                                      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

 

 

SciRu

http://www.reportqa.ru.ac.th/report_qa2013/app/

 
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.