เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน

 • หลักสูตรที่คณะเปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ 2 ประเภท คือ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 14 หลักสูตร เเละ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
 • 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 14 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

          - สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (Statistics)

          - สาขาวิชาเคมี (Chemistry)

          - สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics)

          - สาขาวิชาชีววิทยา (Biology)

          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

          - สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม (Environmental Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

 • 2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชารังสีเทคนิค

          - สาขาวิชาเเพทย์เเผนไทย

 • ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชาเคมีประยุกต์

          - สาขาวิชาชีววิทยา

          - สาขาวิชาฟิสิกส์

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

          - สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ภาคพิเศษ)

 • ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

          - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาเคมี

          - สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา

 • สถานที่ตั้ง อาคาร เเละสถานที่  

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง มีอาคารอยู่ในความรับผิดชอบ 5 อาคาร ดังนี้

          1. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) อาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่โดยประมาณ 11,616 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม เเละห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเเพทย์เเผนไทย เเละห้องพักอาจารย์

              ชั้นที่ 3-4 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 5-6 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี เเละห้องพักอาจารย์

          2. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL) อาคาร 10 ชั้น มีพื้นที่โดยประมาณ 25,266 ตรม.

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการคณบดี เเละสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เเละศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์

              ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการ เเละห้องพักอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์เเละภาควิชาสถิติ

              ชั้นที่ 4 ที่ทำการภาควิชาชีววิทยา เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 5 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 6-7 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาคฟิสิกส์

              ชั้นที่ 8-9 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

              ชั้นที่ 10 ที่ทำการภาควิชาเคมี ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีเเละห้องพักอาจารย์

              ชั้นดาดฟ้า ห้องวิจัย สังเกตการณ์ดาราศาสตร์

          3. อาคารลายเสือไท (LTB) อาคาร 5 ชั้น (ใช้งานเฉพาะพื้นที่ชั้นที่ 5) มีพื้นที่ 2,100 ตรม.

              ชั้นที่ 5 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์

          4. อาคารคีรีมาศ (KMB) อาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ 10,500 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คลีนิกเเพทย์เเผนไทย ที่ทำการเเละห้องพัก                                   อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม

              ชั้นที่ 3 ที่ทำการสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 4 ที่ทำการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

              ชั้นที่ 5 ที่ทำการภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ เเละห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ

          5. อาคารภาควิชาสถิติ (STB) 2 ชั้น มีพื้นที่ 728.55 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการภาควิชาสถิติ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาสถิติ

              ชั้นที่ 2 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาสถิติ

 • รวมทั้ง 5 อาคาร ของคณะวิทยาศาตร์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50,210.55 ตรม.

 

 • วิสัยทัศน์
 •                 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ค่านิยมองค์การ
 •                 ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจที่สุดบนพื้นฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ปรัชญา
 •                วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเลิศ
 • ปณิธาน
 •                มุ่งเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย นำความคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคม และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลก
 • อัตลักษณ์
 •                  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 • เอกลักษณ์
 •                 การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
 • พันธกิจ
 •                 คณะวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจะมาเข้าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ และที่เทียบเท่า โดยดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้
 •                ๑) สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชนในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 •                 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
 •                ๓) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
 •                ๔) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ

              ๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 • คำนิยามของวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์  
 •                    การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การเรียน การสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร TQF อันประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 •                   พันธกิจ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ
 •                   ความเป็นเลิศด้านวิชาการ หมายถึง การพิจารณาให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้
 •                    ๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ
 •                           ๒) ความมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
 •                           ๓) ความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านทิศทางและโครงสร้าง
 •                           ๔) คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา-
 •                     ความเป็นเลิศด้านวิจัย หมายถึง การพิจารณาให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้
 •                            ๑) ความมีเสรีภาพและคล่องตัวทางการวิจัย

                           ๒) คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

                    การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง ความมีเสรีภาพ ความร่วมใจและร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์งานด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริหาร ต่อนักศึกษาและสังคมไทย

 •                    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
 •                           ๑) ความพอดี พอประมาณ
 •                      ๒) ความมีเหตุผล 
 •                     ๓) การมีภูมิคุ้มกัน (โดยดำเนินการเชื่อมโยงความรู้และคุณธรรม)

สายตรงคณบดี

                                                                                                      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

 

 

SciRu

http://www.reportqa.ru.ac.th/report_qa2013/app/

 
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.