ประวัติ

 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 โดยได้สังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอน 5 ภาควิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2517 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ จึงถือเป็น วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยดำเนินงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชาแพทย์แผนไทย นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชาได้แก่ เคมีประยุกต์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีประยุกต์และชีววิทยา

ที่อยู่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

      เเขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

web site : www.sci.ru.ac.th

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : คณะวิทย์ฯ ม.ราม

เบอร์โทรศัพท์ : 02-3108380

คณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

 
รองคณบดี

 รศ.รสิตา  โอสถานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละวิจัย

 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  วรประทีป

รองคณบดีฝ่ายนโยบายเเละแผน

 

อ.ดร.โกวิทย์  น้อยโคตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

อาจารย์วรวรรณ  ตันติวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 

             หัวหน้าภาควิชา                                               

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์มาริสา  เเก้วสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

   
 

 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ/ผู้ประสานงานสาขาวิชา
020
 
หัวหน้างาน

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐิติรัตน์  จันทน์สุคนธ์

รักษาราชการเเทน

หัวหน้างานนโยบายเเละแผน 

 • วิสัยทัศน์
 •                 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ค่านิยมองค์การ
 •                 ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจที่สุดบนพื้นฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ปรัชญา
 •                วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเลิศ
 • ปณิธาน
 •                มุ่งเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย นำความคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคม และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลก
 • อัตลักษณ์
 •                  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 • เอกลักษณ์
 •                 การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
 • พันธกิจ
 •                 คณะวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจะมาเข้าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ และที่เทียบเท่า โดยดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้
 •                ๑) สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชนในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 •                 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
 •                ๓) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
 •                ๔) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ

              ๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 • คำนิยามของวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์  
 •                    การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การเรียน การสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร TQF อันประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 •                   พันธกิจ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ
 •                   ความเป็นเลิศด้านวิชาการ หมายถึง การพิจารณาให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้
 •                    ๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ
 •                           ๒) ความมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
 •                           ๓) ความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านทิศทางและโครงสร้าง
 •                           ๔) คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา-
 •                     ความเป็นเลิศด้านวิจัย หมายถึง การพิจารณาให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้
 •                            ๑) ความมีเสรีภาพและคล่องตัวทางการวิจัย

                           ๒) คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

                    การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง ความมีเสรีภาพ ความร่วมใจและร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์งานด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริหาร ต่อนักศึกษาและสังคมไทย

 •                    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
 •                           ๑) ความพอดี พอประมาณ
 •                      ๒) ความมีเหตุผล 
 •                     ๓) การมีภูมิคุ้มกัน (โดยดำเนินการเชื่อมโยงความรู้และคุณธรรม)

ทำเนียบคณะบดี ใส่รูป พ.ศ. จากอดีตถึงปัจจุบัน

 • สถานที่ตั้ง อาคาร เเละสถานที่  

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง มีอาคารอยู่ในความรับผิดชอบ 5 อาคาร ดังนี้

          1. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) อาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่โดยประมาณ 11,616 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม เเละห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเเพทย์เเผนไทย เเละห้องพักอาจารย์

              ชั้นที่ 3-4 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 5-6 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี เเละห้องพักอาจารย์

          2. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL) อาคาร 10 ชั้น มีพื้นที่โดยประมาณ 25,266 ตรม.

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการคณบดี เเละสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เเละศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์

              ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการ เเละห้องพักอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์เเละภาควิชาสถิติ

              ชั้นที่ 4 ที่ทำการภาควิชาชีววิทยา เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 5 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 6-7 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาคฟิสิกส์

              ชั้นที่ 8-9 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

              ชั้นที่ 10 ที่ทำการภาควิชาเคมี ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีเเละห้องพักอาจารย์

              ชั้นดาดฟ้า ห้องวิจัย สังเกตการณ์ดาราศาสตร์

          3. อาคารลายเสือไท (LTB) อาคาร 5 ชั้น (ใช้งานเฉพาะพื้นที่ชั้นที่ 5) มีพื้นที่ 2,100 ตรม.

              ชั้นที่ 5 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์

          4. อาคารคีรีมาศ (KMB) อาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ 10,500 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คลีนิกเเพทย์เเผนไทย ที่ทำการเเละห้องพัก                                   อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม

              ชั้นที่ 3 ที่ทำการสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 4 ที่ทำการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

              ชั้นที่ 5 ที่ทำการภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ เเละห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ

          5. อาคารภาควิชาสถิติ (STB) 2 ชั้น มีพื้นที่ 728.55 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการภาควิชาสถิติ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาสถิติ

              ชั้นที่ 2 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาสถิติ

 • รวมทั้ง 5 อาคาร ของคณะวิทยาศาตร์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50,210.55 ตรม.

 

 • หลักสูตรที่คณะเปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ 2 ประเภท คือ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 14 หลักสูตร เเละ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
 • 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 14 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

          - สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (Statistics)

          - สาขาวิชาเคมี (Chemistry)

          - สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics)

          - สาขาวิชาชีววิทยา (Biology)

          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

          - สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม (Environmental Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

 • 2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชารังสีเทคนิค

          - สาขาวิชาเเพทย์เเผนไทย

 • ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชาเคมีประยุกต์

          - สาขาวิชาชีววิทยา

          - สาขาวิชาฟิสิกส์

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

          - สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ภาคพิเศษ)

 • ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

          - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาเคมี

          - สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา

สายตรงคณบดี

ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์ 

                                                                                                           ผศ.สาธิน  สุนทรพันธ์ุ

http://www.sci.ru.ac.th/images/document/pdf/rubtun.pdf

    http://www.reportqa.ru.ac.th/report_qa2013/app/  
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.