ประวัติ

 

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เริ่มโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 โดยได้สังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ เปิดทำการสอน 5 ภาควิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา ต่อมาในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2517 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ จึงถือเป็น วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นมา ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน


          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยดำเนินงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรภาคพิเศษ เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชารังสีเทคนิค และสาขาวิชาแพทย์แผนไทย นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชาได้แก่ เคมีประยุกต์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเคมีประยุกต์และชีววิทยา

ที่อยู่  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง

      เเขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

web site : www.sci.ru.ac.th

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : คณะวิทย์ฯ ม.ราม

เบอร์โทรศัพท์ : 02-3108380

คณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

 
รองคณบดี

 รศ.รสิตา  โอสถานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละวิจัย

อาจารย์ณภัทร  เเสมรัมย์

รองคณบดีฝ่ายนโยบายเเละแผน

 

อ.ดร.โกวิทย์  น้อยโคตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

อาจารย์วรวรรณ  ตันติวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 

นายสมยศ  คงดวล

รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

หัวหน้าภาค
008 009
   
013

 

 

 

 

 

 

อ.ดร.จริยา  ร่มสายหยุด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละบริการทางวิชาการ  

ผู้ประสานงานสาขาวิชา ผู้อำนวยการ
020
 
หัวหน้างาน

022

 

 

 

 

 • วิสัยทัศน์
 •                 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ค่านิยมองค์การ
 •                 ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจที่สุดบนพื้นฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ปรัชญา
 •                วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเลิศ
 • ปณิธาน
 •                มุ่งเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย นำความคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคม และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลก
 • อัตลักษณ์
 •                  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 • เอกลักษณ์
 •                 การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
 • พันธกิจ
 •                 คณะวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจะมาเข้าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ และที่เทียบเท่า โดยดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้
 •                ๑) สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชนในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 •                 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
 •                ๓) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
 •                ๔) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ

              ๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 • คำนิยามของวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์  
 •                    การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การเรียน การสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร TQF อันประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 •                   พันธกิจ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ
 •                   ความเป็นเลิศด้านวิชาการ หมายถึง การพิจารณาให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้
 •                    ๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ
 •                           ๒) ความมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
 •                           ๓) ความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านทิศทางและโครงสร้าง
 •                           ๔) คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา-
 •                     ความเป็นเลิศด้านวิจัย หมายถึง การพิจารณาให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้
 •                            ๑) ความมีเสรีภาพและคล่องตัวทางการวิจัย

                           ๒) คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

                    การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง ความมีเสรีภาพ ความร่วมใจและร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์งานด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริหาร ต่อนักศึกษาและสังคมไทย

 •                    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
 •                           ๑) ความพอดี พอประมาณ
 •                      ๒) ความมีเหตุผล 
 •                     ๓) การมีภูมิคุ้มกัน (โดยดำเนินการเชื่อมโยงความรู้และคุณธรรม)

ทำเนียบคณะบดี ใส่รูป พ.ศ. จากอดีตถึงปัจจุบัน

 • สถานที่ตั้ง อาคาร เเละสถานที่  

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง มีอาคารอยู่ในความรับผิดชอบ 5 อาคาร ดังนี้

          1. อาคารคณะวิทยาศาสตร์ (SCO) อาคาร 6 ชั้น มีพื้นที่โดยประมาณ 11,616 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม เเละห้องพักอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเเพทย์เเผนไทย เเละห้องพักอาจารย์

              ชั้นที่ 3-4 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 5-6 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี เเละห้องพักอาจารย์

          2. อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SCL) อาคาร 10 ชั้น มีพื้นที่โดยประมาณ 25,266 ตรม.

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการคณบดี เเละสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เเละศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์

              ชั้นที่ 3 ห้องปฏิบัติการ เเละห้องพักอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์เเละภาควิชาสถิติ

              ชั้นที่ 4 ที่ทำการภาควิชาชีววิทยา เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 5 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยา

              ชั้นที่ 6-7 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาคฟิสิกส์

              ชั้นที่ 8-9 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมี

              ชั้นที่ 10 ที่ทำการภาควิชาเคมี ห้องปฏิบัติการภาควิชาเคมีเเละห้องพักอาจารย์

              ชั้นดาดฟ้า ห้องวิจัย สังเกตการณ์ดาราศาสตร์

          3. อาคารลายเสือไท (LTB) อาคาร 5 ชั้น (ใช้งานเฉพาะพื้นที่ชั้นที่ 5) มีพื้นที่ 2,100 ตรม.

              ชั้นที่ 5 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์

          4. อาคารคีรีมาศ (KMB) อาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่ 10,500 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คลีนิกเเพทย์เเผนไทย ที่ทำการเเละห้องพัก                                   อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 2 ที่ทำการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม

              ชั้นที่ 3 ที่ทำการสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

              ชั้นที่ 4 ที่ทำการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

              ชั้นที่ 5 ที่ทำการภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ เเละห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุ

          5. อาคารภาควิชาสถิติ (STB) 2 ชั้น มีพื้นที่ 728.55 ตรม. ประกอบด้วย

              ชั้นที่ 1 ที่ทำการภาควิชาสถิติ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาสถิติ

              ชั้นที่ 2 ห้องพักอาจารย์ เเละห้องปฏิบัติการภาควิชาสถิติ

 • รวมทั้ง 5 อาคาร ของคณะวิทยาศาตร์ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 50,210.55 ตรม.

 

 • หลักสูตรที่คณะเปิดสอน
 • ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ 2 ประเภท คือ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 14 หลักสูตร เเละ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
 • 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 14 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

          - สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (Statistics)

          - สาขาวิชาเคมี (Chemistry)

          - สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics)

          - สาขาวิชาชีววิทยา (Biology)

          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

          - สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม (Environmental Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

 • 2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชารังสีเทคนิค

          - สาขาวิชาเเพทย์เเผนไทย

 • ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชาเคมีประยุกต์

          - สาขาวิชาชีววิทยา

          - สาขาวิชาฟิสิกส์

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

          - สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ภาคพิเศษ)

 • ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

          - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาเคมี

          - สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

Scholarship2alumni

 
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.