เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน

คณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

 
รองคณบดี

 รศ.รสิตา  โอสถานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละวิจัย

 

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  วรประทีป

รองคณบดีฝ่ายนโยบายเเละแผน

 

อ.ดร.โกวิทย์  น้อยโคตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

อาจารย์วรวรรณ  ตันติวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 

             หัวหน้าภาควิชา                                               

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์มาริสา  เเก้วสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชาสถิติ

   
 

 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ/ผู้ประสานงานสาขาวิชา
020
 
หัวหน้างาน

022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐิติรัตน์  จันทน์สุคนธ์

รักษาราชการเเทน

หัวหน้างานนโยบายเเละแผน 

สายตรงคณบดี

                                                                                                      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

http://www.sci.ru.ac.th/images/document/pdf/rubtun.pdf

    http://www.reportqa.ru.ac.th/report_qa2013/app/  
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.