คณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

 
รองคณบดี

 รศ.รสิตา  โอสถานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละวิจัย

อาจารย์ณภัทร  เเสมรัมย์

รองคณบดีฝ่ายนโยบายเเละแผน

 

อ.ดร.โกวิทย์  น้อยโคตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

อาจารย์วรวรรณ  ตันติวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 

             หัวหน้าภาควิชา                                               
   
 

 

 

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ/ผู้ประสานงานสาขาวิชา
020
 
หัวหน้างาน

022

 

 

 

 

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

Scholarship2alumni

 
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.