คณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

 
รองคณบดี

 รศ.รสิตา  โอสถานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการเเละวิจัย

อาจารย์ณภัทร  เเสมรัมย์

รองคณบดีฝ่ายนโยบายเเละแผน

 

อ.ดร.โกวิทย์  น้อยโคตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

อาจารย์วรวรรณ  ตันติวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 

นายสมยศ  คงดวล

รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์

หัวหน้าภาค
008 009
   
013

 

 

 

 

 

 

อ.ดร.จริยา  ร่มสายหยุด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละบริการทางวิชาการ  

ผู้ประสานงานสาขาวิชา ผู้อำนวยการ
020
 
หัวหน้างาน

022

 

 

 

 

สายตรงคณบดี

รศ.ดร.วรรณา  มุสิก

Scholarship2alumni

 
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.