เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน

 • วิสัยทัศน์
 •                 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • ค่านิยมองค์การ
 •                 ความเป็นเลิศในการให้บริการ โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจที่สุดบนพื้นฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • ปรัชญา
 •                วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเลิศ
 • ปณิธาน
 •                มุ่งเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย นำความคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคม และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลก
 • อัตลักษณ์
 •                  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 • เอกลักษณ์
 •                 การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
 • พันธกิจ
 •                 คณะวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นสถานศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดให้หรือจะมาเข้าชั้นเรียนก็มีชั้นเรียนให้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็น คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ และที่เทียบเท่า โดยดำเนินการตามพันธกิจ ดังนี้
 •                ๑) สร้างและกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชาชนในลักษณะการศึกษาเพื่อปวงชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
 •                 ๒) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน
 •                ๓) พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
 •                ๔) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุนทางปัญญาของชาติ

              ๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 • คำนิยามของวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์  
 •                    การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง การเรียน การสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานหลักสูตร TQF อันประกอบด้วย หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 •                   พันธกิจ หมายถึง การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบริหารจัดการ
 •                   ความเป็นเลิศด้านวิชาการ หมายถึง การพิจารณาให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้
 •                    ๑) ความมีเสรีภาพทางวิชาการ
 •                           ๒) ความมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
 •                           ๓) ความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในด้านทิศทางและโครงสร้าง
 •                           ๔) คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา-
 •                     ความเป็นเลิศด้านวิจัย หมายถึง การพิจารณาให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้
 •                            ๑) ความมีเสรีภาพและคล่องตัวทางการวิจัย

                           ๒) คุณภาพและความสามารถของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

                    การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง ความมีเสรีภาพ ความร่วมใจและร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์งานด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริหาร ต่อนักศึกษาและสังคมไทย

 •                    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
 •                           ๑) ความพอดี พอประมาณ
 •                      ๒) ความมีเหตุผล 
 •                     ๓) การมีภูมิคุ้มกัน (โดยดำเนินการเชื่อมโยงความรู้และคุณธรรม)

สายตรงคณบดี

                                                                                                      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

http://www.sci.ru.ac.th/images/document/pdf/rubtun.pdf

    http://www.reportqa.ru.ac.th/report_qa2013/app/  
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.