เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน

  • หลักสูตรที่คณะเปิดสอน
  • ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ 2 ประเภท คือ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ จำนวน 14 หลักสูตร เเละ หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) จำนวน 1 หลักสูตร ดังนี้
  • 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 14 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

          - สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (Statistics)

          - สาขาวิชาเคมี (Chemistry)

          - สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics)

          - สาขาวิชาชีววิทยา (Biology)

          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

          - สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม (Environmental Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology)

          - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

  • 2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี เปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชารังสีเทคนิค

          - สาขาวิชาเเพทย์เเผนไทย

  • ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาวิชา คือ

          - สาขาวิชาเคมีประยุกต์

          - สาขาวิชาชีววิทยา

          - สาขาวิชาฟิสิกส์

          - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

          - สาขาวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ภาคพิเศษ)

  • ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

          - สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาเคมี

          - สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา

สายตรงคณบดี

                                                                                                      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

http://www.sci.ru.ac.th/images/document/pdf/rubtun.pdf

    http://www.reportqa.ru.ac.th/report_qa2013/app/  
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.