เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน

การจัดการความรู้

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. สไลด์ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑. สไลด์ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๒. ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒. ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปี ๒๕๖๑

  ๓. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๑
             ปีการศึกษา ๒๕๖๒           ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑.BestPractice KmSci2562 ด้านการเรียนการสอน การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

  ๑. แนวปฏิบัติที่ดี KM64

 

๒. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย  

สายตรงคณบดี

                                                                                                      รศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

http://www.sci.ru.ac.th/images/document/pdf/rubtun.pdf

    http://www.reportqa.ru.ac.th/report_qa2013/app/  
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.